( 06 ) 441 97 859 paulien@voedingenwelzijn.nl

ALGEMENE

VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

Voedingsdeskundige: Paulien Woortman, in het bezit van CIVAS diploma voedingsdeskundige HBO niveau, zelfstandig praktiserend onder de handelsnaam Paulien Woortman Praktijk Voeding & Welzijn, gevestigd te Emmen.

Cliënt: de persoon aan wie door de voedingsdeskundige advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger

Locatie: Praktijk Voeding & Welzijn, gevestigd aan de Bruntingerbrink 10 te Emmen. Tenzij anders overeengekomen met cliënt.

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de voedingsdeskundige is verwezen.

 

ARTIKEL 2 OVEREENKOMST
 2.1 Totstandkoming. De voedingsdeskundige doet op basis van kennismaking en/of intake de cliënt een aanbod tot begeleiding. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt het aanbod aanvaardt. Voor opdrachtgever gelden afzonderlijke afspraken.

2.2 Duur. De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor bepaalde tijd. Bij afname van een traject voor bepaalde duur kan deze uitgebreid worden met losse consulten, extra uitbreidingen of overgezet worden naar een ander traject.

ARTIKEL 3 TARIEVEN
Vooraf van de begeleiding wordt cliënt op de hoogte gesteld van de tarieven. De tarieven voor de begeleiding zijn vermeld op de website. Deze tarieven zijn inclusief wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingsdeskundige is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De voedingsdeskundige beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden. Tarieven zijn gebaseerd op directe tijd van het consult en indirecte uitwerktijd van dossier. Voedingsdeskundig advies wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

ARTIKEL 4 BETALING
Betaling dient bij aanvang van begeleiding te zijn voldaan. Betaling aan de voedingsdeskundige dient bij voorkeur per bank plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen 8 dagen na datering betaald te hebben. Indien de nota dertig dagen na datering niet is voldaan, is de voedingsdeskundige gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Bij uitzondering worden afwijkende betalingstermijnen overeengekomen.

ARTIKEL 5 VERHINDERING
Indien de cliënt verhinderd is om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dient de cliënt de voedingsdeskundige hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Andersom zal de voedingsdeskundige de cliënt ook zo snel mogelijk op de hoogte stellen bij verhindering.

ARTIKEL 6 GEGEVENS EN PRIVACY
Gegevens van cliënt worden niet zonder toestemming van cliënt aan derden overhandigd. Papieren dossier wordt tot 3 maanden na afsluiting van begeleiding bewaard. Digitale dossiers worden tot 6 maanden na afsluiting van begeleiding bewaard. Mocht de voedingsdeskundige interesse hebben om het succesverhaal van cliënt openbaar te delen dan wordt er eerst toestemming gevraagd aan cliënt alvorens te publiceren. Op de pagina privacy statement kunt u lezen hoe uw gegevens worden verwerkt en hoe uw privacy wordt beheerd.

ARTIKEL 7 KLACHTEN
Indien cliënt een klacht heeft wordt deze in eerste instantie met voedingsdeskundige besproken en indien mogelijk onderling opgelost. Indien partijen er niet samen uitkomen zal een derde onafhankelijk persoon in de arm worden genomen. 

ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Wanneer de cliënt een klacht heeft, probeert deze het in eerste instantie met de voedingsdeskundige op te lossen. Partijen doen pas een beroep op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingsdeskundige is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID
De voedingsdeskundige kan geen diagnoses stellen en zal bij twijfel of vermoeden van een medische aandoening de cliënt doorverwijzen naar een specialist. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de cliënt om hiervoor zorg te dragen. Het voedingsadvies en/of de begeleiding is resultaat- en doelgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de verstrekte voedingsadviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige. Informatie welke van belang kan zijn voor een adequate behandeling dient te worden gemeld. De voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect.

ARTIKEL 10 DISCLAIMER
De informatie op de website of social media is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De voedingsdeskundige kan niet garanderen dat de informatie ten alle tijde volledig en juist is. De informatie is algemeen informatief en kan niet worden aangemerkt als een advies voor een concreet persoon. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website of social media aangeboden informatie. Praktijk Voeding & Welzijn sluit daarvoor elke aansprakelijkheid uit.

06 441 97 859

Interessante Links

Recepten